دانشکده مهندسی هوافضا- اطلاعیه‌ها
روند تمدید ترم دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/22 | 
ردیف دکتری ورودی ترم شرایط تمدید ترم
۱ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۹ با تایید استاد راهنما مبنی بر رضایتمند بودن و موافقت دانشکده
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ با تایید استاد راهنما مبنی بر رضایتمند بودن و موافقت دانشکده
مهر ۹۸ و به بعد با تایید استاد راهنما مبنی بر رضایتمند بودن و موافقت دانشکده
۲ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۰ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده
مهر ۹۸ و به بعد تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۷۰ درصد رساله و ارسال یک مقاله ISI و موافقت دانشکده
۳ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۱ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
مهر ۹۸ و به بعد تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۸۰ درصد رساله و ارسال دو مقاله ISI و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه
۴ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۲ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
مهر ۹۸ و به بعد تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۹۰ درصد رساله و پذیرش حداقل یک مقاله ISI و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه
۵ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۳ تا ۱۵ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و موافقت در کمیسیون موارد خاص وزارت علوم
مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۶ اخراج و غیر قابل تمدید
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تمدید ترم ۱۳ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و موافقت در کمیسیون موارد خاص وزارت علوم
مهر ۹۸ و به بعد تمدید ترم ۱۳ اخراج سنواتی
فقط با تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۱۰۰ درصد رساله ، پذیرش دو مقاله ISI،  موافقت دانشکده و تایید در کمیسیون موارد خاص وزارت علوم  و پرداخت شهریه قابل تمدید می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.697.11850.fa.html
برگشت به اصل مطلب