دانشکده مهندسی هوافضا- اعضاء
اعضاء قطب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
 
دکترابوالقاسم مسگرپورطوسی
مسئولیت :رئیس قطب

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:tousiaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۳
 
 
دکتر مسعود برومند
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Boromandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۰

 
 
دکتر محمودمانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: maniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۲۲


 
 
 دکترصادق تابع‌جماعت
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: sadeghaut.ac.ir 
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۲

 
 
دکتر محمدهمایون صدر
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: sadraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۴

 
 
دکترحسین حسینی تودشکی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: hosseiniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۴


 
 
دکترحمیدرضااویسی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:ovesyaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۵

 
 
دکترحسین شاهوردی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: h_shahverdiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۵

  
 
دکترعلیرضا جهانگیریان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:Ajahanaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۳


 
  
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.2386.2425.fa
برگشت به اصل مطلب