دانشکده مهندسی هوافضا- گروه سازه های هوافضایی -مکانیک پروازوکنترل
گروه سازه های هوافضایی -مکانیک پروازوکنترل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 
 دکتر سید مجید اسماعیلی‌فر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:Esmailifaraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۳


 

دکتر حمیدرضا اویسی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:ovesyaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۵
رزومه

 

دکتر جیران نفر دستگردی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
j.nafardastgerdiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۶۳۶

رزومه


      

دکتر حسین حسینی‌ تودشکی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:hosseiniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۴
رزومه

 

دکتر کامران رئیسی‌ چرمکانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:k_raissiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۳۸


 

دکتر مهدی سبزه‌پرور

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:sabzehaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۳۹


 
دکتر حسین شاهوردی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:h_shahverdiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۵
رزومه 

 دکتر علی صالح زاده‌ نوبری
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:sal۱۳۵۸aut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۸
   دکتر محمد همایون صدر
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:sadraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۴

 


دکتر حامد محمدکریمی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: h.mohammadkarimiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۹۹۳


دکتر ابوالقاسم نقاش
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:naghashaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۴  دکتر کامران نیک‌بین(استادهمکار)
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: k.nikbinaut.ac.ir دکتر محمدعلی وزیری‌ زنجانی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:vaziryaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۳۵


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1544.2126.fa
برگشت به اصل مطلب