دانشکده مهندسی هوافضا- رویه ها
رویه سرفصل دروس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1238.8551.fa
برگشت به اصل مطلب