دانشکده مهندسی هوافضا- اخبار
نوزدهمین کنفرانس انجمن بین الملل هوافضای ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1011.6816.fa
برگشت به اصل مطلب