دانشکده مهندسی هوافضا- اخبار
فهرست راهنماهای کوتاه وبگاه انجمن هوافضای ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1011.2027.fa
برگشت به اصل مطلب