دانشکده مهندسی هوافضا- اخبار
استادان دانشکده مهندسی هوافضادر فهرست دانشمندان پراستناد جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 
                                                                                      
تبریک جهت حضور برجسته آقای دکتر حسین حسینی تودشکی در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد و آقای دکتر حسین شاهوردی در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد دنیا سال ۲۰۲۳ دانشگاه استنفورد.
بهترین آرزوها برای موفقیت‌های بیشتر در آینده برای ایشان.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.1011.15646.fa.html
برگشت به اصل مطلب