دانشکده مهندسی هوافضا- اخبار
انتخاب دروس اختیاری چارت اصلاح شده ورودی ۹۵به بعد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/26 | 
دانشجویان ورودی ۹۵ جهت انتخاب واحدازبرنامه پیشنهادی دانشجویان ورودی ۹۶ به بعد استفاده کنند درضمن بسته های انتخابی خودرا نیزبایدمشخص نمایند.

ضمیمه ۱
ضمیمه ۲

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1011.1333.fa
برگشت به اصل مطلب