دانشکده مهندسی هوافضا- کارکنان
کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مسئولیت:مسئول دفتر
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۲۲

پست الکترونیکی: F_mosaviaut.ac.ir
مهندس مریم اعتصامی 
مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه آیرودینامیک
شماره تماس: ۶۴۵۴۵۶۳۹
پست الکترونیک: m.etesamiaut.ac.ir
اعظم غلامی
مسئولیت:کارشناس آموزش
شماره تماس :۶۴۵۴۳۲۲۱
پست الکترونیک: az.gholamiaut.ac.ir
مهندس سرورالسادات حسینی
مسئولیت:کارشناس کارگاه اویونیک، بدنه و سیستم ها و پژوهشی
شماره تماس :۶۴۵۴۳۲۳۷

پست الکترونیک: S_hoseiniaut.ac.ir
مهندس ژاله عاشقی
مسئولیت: مسئول IT و شبکه
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۲۸

پست الکترونیک: zh-asheghiaut.ac.ir
جمیله یعقوبی
مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۴۵
پست الکترونیک: yaghoobi۱۵aut.ac.ir
پریچهر طیبی
مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۱۸

پست الکترونیک  tayebiaut.ac.ir
مهندس سید یحیی حسینی
مسئولیت: کارشناس مالی
شماره تماس:۶۴۵۴۳۲۰۹
پست الکترونیک: yahya۶۷haut.ac.ir
مهندس عباس فرجی‌مهیاری
مسئولیت: کارشناس کارگاه بال وبدنه
شماره تماس:۶۴۵۴۳۲۷۸
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.1006.1283.fa.html
برگشت به اصل مطلب