دانشکده مهندسی هوافضا- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 
دکتر ابوالقاسم نقاش
مسئولیت: ریاست دانشکده
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: Naghashaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۲۲

دکتر سحرنوری
مسئولیت:معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: S_nooriaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۲۳
دکتر حسین شاهوردی
معاون آموزشی و دانشجویی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: h_shahverdiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۵

دکتر سیدمجید اسماعیلی‌فر
مسئولیت: مدیر گروه سازه های هوا فضایی- مکانیک پروازوکنترل
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Esmailifaraut.ac.ir
                           شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۶۳۳
دکتر حسین خالقی
مسئولیت:مدیر گروه آیرودینامیک وجلوبرندگی و مسئول کارگاه موتور

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: khaleghiaut.ac.ir 
                          شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۸۲
دکتر کامران رئیسی‌چرمکانی
مسئولیت: مدیرگروه مهندسی فضایی وفناوری ماهواره

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: k_raissiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۳۸
دکتر ابوالقاسم مسگرپورطوسی
رئیس قطب علمی هوافضای محاسباتی

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: tousiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۸۳

دکتر سیدمجید اسماعیلی‌فر
مسئولیت: سرپرست مرکزانفورماتیک
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Esmailifaraut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۶۳۳
دکتر مهدی سبزه‌پرور
مسئول کارگاه ابزاردقیق

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: sabzehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۳۹

دکتر حسین خالقی
مسئول فناوری و ارتباط با صنعت
مرتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیکی:  khaleghiaut.ac.ir 
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۸۲

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.1004.1123.fa.html
برگشت به اصل مطلب