دانشکده مهندسی هوافضا- اعضاء
مسئولین دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 

دکتر محمود مانی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1003.1122.fa
برگشت به اصل مطلب