دانشکده مهندسی هوافضا- آزمایشگاه های آموزشی
آزمایشگاه اموزشی آئرودینامیک II

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
 - بررسی معادله حالت گاز کامل با اندازه گیری فشار، دما و حجم گاز و محاسبه ثابت گاز
 
- اندازه‌گیری سرعت صوت در هوا یا گازهای دیگر در دماهای مختلف و مقایسه مقادیر تئوری و تجربی
 
- مشاهده شوک بر روی گاوه در زوایای مختلف و محاسبه توان شوک
 
- بررسی عملکرد نازل در فشارهای مختلف و بررسی شرایط خفگی
 
- بررسی توزیع فشار در طول نازل و مقایسه با مقادیر تئوری
 
- بررسی توزیع فشار در حول نازل همگرا – واگرا
 
- توزیع فشار در طول یک لوله با نظر ثابت برای شناسائی اثرات گرمادهی حرارت ، سرعت ، دما و ...
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1000.1006.fa
برگشت به اصل مطلب