فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
عرفان نوفرستی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1402
52
عسل تاج احمد
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
53
علی بابائی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
54
علی دهقانی قبادی
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
دکتری
1402
55
علی رحیمی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1402
56
علی سلیمانی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1402
57
علی شریفی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
دکتری
1402
58
علی عابدیان کلهرودی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1402
59
علی عباسی دولاما
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
60
علی محمدخانی امین ابادی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1402
61
علیرضا افشاری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
62
علیرضا سعیدزاده
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
63
علیرضا سلیمی نمین
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
64
علیرضا شیرازی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
65
علیرضا کمالی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1402
66
غلامحسین کاظمی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1402
67
فاطمه سادات حسینی حقیقت
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
68
فاطمه مافی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
69
فاطمه محسن زاده هدش
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
70
قاسم حسن زاده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1402
71
لعیا رضاپور
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
72
مائده حضوری
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1402
73
مانی میرمحمدرضائی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
74
مبینا چهاردولی افسریه
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1402
75
مجتبی داودابادی
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1402