فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
401
عرفان قائم مقامی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
402
علی پورزاد
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
403
علی رضا شهرابی فراهانی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
404
علی عبدالکریمی خلجی
مهندسی هوا فضا
دکتری
1398
405
علی علی پورگواهر
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
406
علیرضا مافی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
407
فاطمه فرامرزلو
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
408
فربد فرح بخش
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
409
متین خوش نظر
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
410
محدثه لرستانی
مهندسی هوا فضا
دکتری
1398
411
محمد ابری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
412
محمد رحمانی
مهندسی هوا فضا
دکتری
1398
413
محمد کاظمی قهی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
414
محمداحسان دهقانی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
415
محمدامیر رنجبر
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
416
محمدامین زواری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
417
محمدجواد مرتضوی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
418
محمدحسین اسکندری قشلاق
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
419
محمدحسین اسمعیل نظری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
420
محمدحسین منصوری موغاری
مهندسی هوا فضا
دکتری
1398
421
مصطفی کاظمی شمامی
مهندسی هوا فضا
دکتری
1398
422
ملیکا ایل خانی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
423
نارین حصاری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
424
نایب زنگنه شهرکی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
425
یونس یکتانیا
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398