فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ابوالفضل صالحی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
2
اسرا امانی
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
3
الناز معروفی زاده
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
4
الهام حاتمی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
5
الهام معصومیان کلشتری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
6
امیرحسین اقامحمدی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1400
7
امیرحسین داودی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
8
امیرحسین صفی زاده
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
9
امیرحسین عباسی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
10
امیرحسین عباسیان
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
11
امیرحسین ماجدی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
12
امیرحسین مومنی نسب
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
13
امیرحسین نیکرو
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
14
امیررضا بیات ترک
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
15
امیررضا زیبافر
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1400
16
امیررضا عطاری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
17
امیررضا مولودی
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
18
امیرعباس اخلاقی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
19
امیرعبداله دادگر
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
20
امیرعلی باوفا
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
21
امیرمحمد تولیت
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
22
امیرمهدی موتمن
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
دکتری
1400
23
امین سرابچی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
دکتری
1400
24
امین عربعلی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
25
ایمان منیری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
اولین
قبلی
1
...