فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1051
شبیه سازی سه بعدی جریان مافوق صوت دائم با معادلات اویلر به روش عددی پیشرفته در فضا
محمود مانی
جعفر الوان کاریان
کارشناسی ارشد
1375/11/27
1052
بررسی عوامل نیروهای خارجی غیر دائم روی بال محدود
کامیار منصور
مرتضی نیک رنجبر
کارشناسی ارشد
1375/11/15
1053
بارگذاری سکان افقی متحرک یک هواپیمای سبک با استفاده از آیین نامه های RAR۲۳ و JAR-VLA مقایسه آنها و تحلیل سازه سکان افقی متحرک
محمد همایون صدر
پیمان پاک شیر
کارشناسی ارشد
1375/11/10
1054
بارگذاری سکان افقی یک هواپیمای سبک با استفاده از آیین نامه های RAR۲۳ و JAR-VLA، مقایسه آنها و تحلیل سازه سکان افقی ثابت
مهدی سبزه پرور
آرش دانشفر
کارشناسی ارشد
1375/11/10
1055
حل جریان لزج ؛آرام (معادلات ناویر استوکس ) اطراف یک جسم متقارن محوری
سیدمحمدحسین کریمیان
محمدرضا عرب یارمحمدی
کارشناسی ارشد
1375/10/13
1056
شبیه سازی مرحله به مرحله ای جریانهای ناپایدار در یک کمپرسور محوری هوایی
مسعود برومند
سیدحمید باقری زاده
کارشناسی ارشد
1375/10/5
1057
طراحی وساخت لوله شوک
محمود مانی
سیدمهدی مروج جهرمی
کارشناسی ارشد
1375/9/27
1058
کاربرد روش مشخصه ها در جسم باتقارن محوری
محمود مانی
قادر قائمی
کارشناسی ارشد
1375/7/21
1059
بررسی توربین گازصنعتی درشرایط اقلیمی مختلف
محمود مانی
عبدالله محرابی
کارشناسی ارشد
1375/7/1
1060
بررسی اثر توریها بر خواص جریان مغشوش در تونلهای باد
مهران تاج فر
حمید محمدی قایق چی
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1061
بررسی کارائی پایداری و کنترل درطراحی هواپیما
مهدی سبزه پرور
سیدمسعود حسینی پور
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1062
حل جریان مافوق صوت حول دماغه های پخ
مسعود برومند
وحید مدنی
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1063
طراحی سازه ای یک هواپیمای بدون سرنشین
محمد همایون صدر
رضا معصومی
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1064
مدلسازی وحل معادلات ژیروهای موقعیتی - نرخی وشتاب سنج وتحلیل مدار کنترل وابسته
علی صالح زاده نوبری
علیرضا نقوی مقدم
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1065
حل معادله پتانسیل حالت سه بعدی فرض اغتشاشات جزئی
محمود مانی
افشین خواجه فرد
کارشناسی ارشد
1375/6/20
1066
تحلیل جریان بروش اجزاءمحدود بروی ایرفویل
مسعود برومند
احمد پورابراهیمی
کارشناسی ارشد
1375/6/18
1067
حل معادلات اولر برای جریانهای داخلی توسط روش اجزاء محدود
مسعود برومند
رضا خاکی
کارشناسی ارشد
1375/6/18
1068
طراحی آئرودینامیکی هواپیمای بدون سرنشین
محمود مانی
حسن عیسوند
کارشناسی ارشد
1375/6/13
1069
تحلیل جریان درون پره های توربو ماشینها با استفاده از روش پیش بینی تصحیح
مسعود برومند
سیروس خیرآبادی
کارشناسی ارشد
1375/6/12
1070
بهینه سازی شیپوره همگرای ورودی درتونلهای باد سرعت پایین
وحید اصفهانیان
محمدرضا حیدری
کارشناسی ارشد
1374/11/25
1071
تخمین ضرایب آیرودینامیکی روتورهلیکوپتر
کامیار منصور
حمید فرخ فال
کارشناسی ارشد
1374/11/25
1072
حل عددی جریان درتوربوماشنها بااستفاده از روش Time marching
مسعود برومند
امیر رضایی خلفایی
کارشناسی ارشد
1374/10/30
1073
بررسی شبه سه بعدی جریان درمجاری بین پره های یک توربوماشین به روش انحنای خط جریان
ابوالقاسم مسگرپورطوسی
آرش فرامرزی
کارشناسی ارشد
1374/10/20
1074
اثر بردار مکش بر اندر کنش شوک و لایه مرزی همراه با جدایی جریان
مهران تاج فر
سهراب آسترکی
کارشناسی ارشد
1372/4/20
...
43
بعدی
آخرین