فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
محمد حمیدی
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1399
52
محمد کلاهی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1399
53
محمد ملکوتی خواه
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1399
54
محمد نیک نژادی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1399
55
محمد وحدت نیا
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1399
56
محمدامین فرهمندفر
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1399
57
محمدحسین علیزاده رکن آبادی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1399
58
محمدصادق چاکری
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1399
59
محمدمعین میرزائی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1399
60
محمدنوید فرجی
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1399
61
محمدهادی حسن شاهی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1399
62
محمدهادی فروتن حق پرست
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1399
63
مسعود صیدی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1399
64
مهدی حبیبی کلی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1399
65
میثم زارع
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1399
66
میلاد رجبی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1399
67
همایون خودکاری
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1399
68
ابوالفضل ملک نژادبسطی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1398
69
ارش فریدونی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1398
70
الناز رئیسی مبارکه
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1398
71
امیرحسین غلامی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1398
72
امیررضا اسماعیلی بیدگلی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
73
امیرسالار حریری اردبیلی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
74
امین یزدان شناس
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1398
75
بهمن خزاعی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1398