فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2439
اصغر عالی زاده
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2440
امید کمیلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2441
امیر رضایی خلفایی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2442
امیرعباس حمل دار
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2443
برهان یزدانی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2444
بهرام رئیسی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2445
بهرام کرمانی پور
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2446
حسین حبیب الله
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2447
حمید محمدی قایقچی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2448
حمیدرضا سیدعلیان
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2449
داریوش کوچکی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2450
سیدمحمود هاشمپورلاری
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2451
سیدمهدی مروج جهرمی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2452
شاهین اخوت
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2453
صابر احمدی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2454
عباسعلی اکبری یزدلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2455
علی ارشادی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2456
علیرضا جبلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2457
فرشید هاشمی نژاد
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2458
کاوه ذهبی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2459
محسن جان نثارلادانی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2460
محسن خجسته زاد
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2461
محمد ضیائی گروی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2462
محمدرضا اذری نجف ابادی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2463
محمدرضا حیدری
صنایع هوایی
کارشناسی
1366