فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2436
برهان یزدانی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2437
بهرام رئیسی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2438
بهرام کرمانی پور
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2439
حسین حبیب الله
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2440
حمید محمدی قایقچی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2441
حمیدرضا سیدعلیان
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2442
داریوش کوچکی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2443
سیدمحمود هاشمپورلاری
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2444
سیدمهدی مروج جهرمی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2445
شاهین اخوت
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2446
صابر احمدی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2447
عباسعلی اکبری یزدلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2448
علی ارشادی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2449
علیرضا جبلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2450
فرشید هاشمی نژاد
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2451
کاوه ذهبی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2452
محسن جان نثارلادانی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2453
محسن خجسته زاد
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2454
محمد ضیائی گروی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2455
محمدرضا اذری نجف ابادی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2456
محمدرضا حیدری
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2457
محمدکریم نادمی چگنی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2458
محمود افشاری راد
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2459
مسعود دلجو
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2460
مهدی افسری
صنایع هوایی
کارشناسی
1366