فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2426
مصطفی پورغلام حسین
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2427
منصور صادقی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2428
مهرداد رضازاده
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2429
وحید مدنی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2430
ابوالحسن علیمرادی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2431
ارش فرامرزی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2432
اصغر عالی زاده
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2433
امید کمیلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2434
امیر رضایی خلفایی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2435
امیرعباس حمل دار
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2436
برهان یزدانی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2437
بهرام رئیسی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2438
بهرام کرمانی پور
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2439
حسین حبیب الله
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2440
حمید محمدی قایقچی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2441
حمیدرضا سیدعلیان
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2442
داریوش کوچکی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2443
سیدمحمود هاشمپورلاری
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2444
سیدمهدی مروج جهرمی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2445
شاهین اخوت
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2446
صابر احمدی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2447
عباسعلی اکبری یزدلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2448
علی ارشادی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2449
علیرضا جبلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1366
2450
فرشید هاشمی نژاد
صنایع هوایی
کارشناسی
1366