فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2401
حسن شفاعی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2402
حمیدرضا بنادرخشان
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2403
رامین اخوان نبوی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2404
سعید اصغری
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2405
سعید صارمی نائینی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2406
سیدمحمد جمالیان
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2407
عبدالرضا رستاقی چالکی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2408
علی اصغری اباتری
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2409
علی افضل وطن نائینی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2410
علی بخشعلی پورکلخوران
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2411
علی پوررضا
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2412
علی حاتمیان
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2413
علی حسینی دولت ابادی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2414
علی فرخ سرشت
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2415
غلامرضا تقی طرقی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2416
غلامرضا هاشم زاده اهرنجانی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2417
فرهاد براتی سده
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2418
مجید احمدی ازناوله
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2419
مجید سلطان محمدی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2420
مجید گنجعلی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2421
محمد نیازیان
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2422
محمدعلی مکاریان
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2423
محمود حسینی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2424
مرتضی افشین زاد
صنایع هوایی
کارشناسی
1367
2425
مسعود برنگی
صنایع هوایی
کارشناسی
1367