فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
حسین عبداللهی زاده
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1401
2
امیرحسین اقامحمدی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1400
3
امیرحسین عباسیان
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
4
امیرحسین نیکرو
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
5
امیررضا زیبافر
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1400
6
امیرمحمد تولیت
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
7
پارسا خالدی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1400
8
پارسا کیادلیری
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
9
پرنیان مقسومی سروندانی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
10
حسام جمالی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1400
11
حمیدرضا آقابابائی دهقی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
12
ساحل علاسوند
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
13
سودا نعمانی کوره
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1400
14
سیده رامینا شفیعی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
15
شهاب الدین مژده
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
16
علیرضا شریفات
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1400
17
محمد مصلی نژاد
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
18
محمدجواد تشرفی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
19
محمدرضا فاتحی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
20
مریم سادات سبحانی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1400
21
مهدی منتظری سانیجی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
22
مهرزاد جلالی زاده
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
23
وحید هندی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1400
24
احسان انصاری
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1399
25
امیدرضا کاظمی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1399
اولین
قبلی
1
...