فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
اشکان پاک روش
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1398
2
امیرحسین غلامی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1398
3
امین یزدان شناس
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1398
4
بهمن خزاعی
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1398
5
روژین شکری خانقاه
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1398
6
زینب زواریان
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1398
7
سیده مرضیه موسوی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1398
8
سینا حسن لو
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1398
9
فاطمه سادات آهنگری
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1398
10
محمدرضا کاظمیان
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1398
11
محمدعلی ایوانی کرمانشاهی
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1398
12
هما قربانی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1398
13
امیررضا رضائی
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1397
14
امین سرابچی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1397
15
امین یزدان شناس
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1397
16
پارسا بیات
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1397
17
پوریا مروتی نیلاوره
مهندسی فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1397
18
حامد ناصری
مهندسی فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1397
19
حمیدرضا فهیمی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1397
20
رضا اسکندری فرد
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1397
21
رومینا احدیان
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1397
22
زهرا کیان افروز
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1397
23
زهرا وثوقی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1397
24
سامان کسمائی
مهندسی هوافضا-ائرودینامیک
کارشناسی ارشد
1397
25
سودا نعمانی کوره
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1397
اولین
قبلی
1
...