فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
کارگاه موتور
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمد جواد شهریاری
52
کارگاه موتور
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمد جواد شهریاری
53
کنترل اتوماتیک
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سید مجید اسماعیلی فر
54
مباحث ویژه (اصول شبیه سازی پرواز)
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
کامران رئیسی چرمکانی
55
مباحث ویژه (روشهای اندازه گیری اپتیکی)
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
امیررضا قهرمانی
56
مدیریت تکنولوژی هوافضا
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
حسن شفتی
57
مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
حسین حسینی تودشکی
58
مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات عددی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
علیرضا جهانگیریان
59
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
جیران نفردستگردی
60
مکانیک پرواز پیشرفته
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
ابوالقاسم نقاش
61
مکانیک پرواز ۱
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سید مجید اسماعیلی فر
62
مکانیک پرواز ۲
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
حامد محمدکریمی
63
مکانیک سیالات
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
حسین خالقی
64
مکانیک مدارهای فضایی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
ابوالقاسم نقاش
65
مکانیک مواد مرکب
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
حمیدرضا اویسی
66
مونتاژ، تجمیع و تست ماهواره (AIT )
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
کامران رئیسی چرمکانی
67
ناوبری ۲
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
حامد محمدکریمی
68
هدایت و ناوبری ۲
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
سید مجید اسماعیلی فر
69
آز آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14011
کارشناسی
مریم اعتصامی
70
آز آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14011
کارشناسی
مریم اعتصامی
71
آز آیرودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14011
کارشناسی
مریم اعتصامی
72
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14011
کارشناسی
غلامحسین احمدی بنی
73
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14011
کارشناسی
رضا حسینی ابرده
74
آز دینامیک پرواز
مهندسی هوا فضا
14011
کارشناسی
ابوالقاسم نقاش
75
آز مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14011
کارشناسی
محمدرضا مروتی