فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
401
طراحی هواپیما ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
حامد محمدکریمی
402
طراحی هواپیما ۲
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
محمدعلی وزیری زنجانی
403
علم مواد
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
علی نیک بخت
404
کارگاه ابزار دقیق
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
محمد انصاری
405
کارگاه ابزار دقیق
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
محمد انصاری
406
کارگاه اویونیک
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
سرورالسادات حسینی
407
کارگاه بدنه و سیستمهای هواپیما
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
سرورالسادات حسینی
408
کارگاه موتور
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
صابر حسین زاده
409
کارگاه موتور
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
صابر حسین زاده
410
کنترل اتوماتیک
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
ابوالقاسم نقاش
411
مباحث منتخب (خستگی سازه)
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
جیران نفردستگردی
412
مباحث ویژه (اصول شبیه سازی پرواز)
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
کامران رئیسی چرمکانی
413
مخابرات ماهواره‌ای
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
سیدمصطفی صفوی همامی
414
مدلسازی سیستمهای دینامیکی در هوافضا
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
کامران رئیسی چرمکانی
415
مدیریت تکنولوژی هوافضا
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
حسن شفتی
416
مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
حسین حسینی تودشکی
417
مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
حامد محمدکریمی
418
مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
کامران رئیسی چرمکانی
419
مکانیک پرواز ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
سید مجید اسماعیلی فر
420
مکانیک پرواز ۲
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
مهدی سبزه پرور
421
مکانیک سیالات ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
مهران تاج فر
422
مکانیک سیالات ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
محمدجواد کتابداری
423
مکانیک سیالات ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
سیدسلمان نورآذرخشگناب
424
مکانیک محیطهای پیوسته ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
حسین حسینی تودشکی
425
هدایت و ناوبری ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
مهدی سبزه پرور
...
17
بعدی
آخرین