فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
376
انتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
سیدمحمدحسین کریمیان
377
پایداری سازه‌های هوایی
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
حمیدرضا اویسی
378
تئوری کنترل بهینه
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
ابوالقاسم نقاش
379
تحلیل سازه‌های هوایی
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
محمد همایون صدر
380
ترمودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
امیررضا قهرمانی
381
ترمودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
حسین خالقی
382
توربوماشینها
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
مسعود برومند
383
جریان لزج
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
مهران تاج فر
384
دینامیک پرواز و کنترل حامل فضایی
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
رضا اسماعیل زاده اول
385
دینامیک سازه
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
محمد همایون صدر
386
دینامیک سیالات عددی ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
محمد سعیدی
387
دینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
علی صالح زاده نوبری
388
روشهای بهینه‌سازی
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
علی مددی
389
روشهای تجربی درآیرودینامیک
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
محمود مانی
390
ریاضیات پیشرفته ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
غلامرضا مرادی
391
ریاضیات پیشرفته ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
سید مجید اسماعیلی فر
392
ریاضیات پیشرفته ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
حسین خالقی
393
ریاضیات مهندسی
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
محمدرضا مرتضوی
394
سوخت و احتراق پیشرفته ۱
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
امیررضا قهرمانی
395
سیستم مدیریت ایمنی و صلاحیت پروازی
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
علی بخشعلی پور کلخوران
396
سیستمهای کنترل تطبیقی
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
فرهاد فانی صابری
397
شبیه‌سازی جریانهای گردابه‌ای
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
محمد سعیدی
398
طراحی آیرودینامیک توربو ماشینها
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
مسعود برومند
399
طراحی سیستمی ماهواره
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی ارشد
کامران رئیسی چرمکانی
400
طراحی کنترل کاربردسیستم ماهواره‌ای
مهندسی هوا فضا
13991
کارشناسی
فرهاد فانی صابری