فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
اویونیک
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
مهدی سبزه پرور
27
تحلیل سازه‌های پیشرفته هوافضایی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
محمد همایون صدر
28
تحلیل سازه‌های هوایی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمد همایون صدر
29
ترمودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
صادق تابع جماعت
30
ترمودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
علی مددی
31
توربولانس
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
مهران تاج فر
32
تولید شبکه محاسباتی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
علیرضا جهانگیریان
33
خستگی و شکست و خزش
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
حسین حسینی تودشکی
34
دینامیک پرواز و کنترل حامل فضایی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
محمدرضا نوابی
35
دینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
حمیدرضا اویسی
36
دینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
ابوالقاسم نقاش
37
روش تحقیق و گزارش‌نویسی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
امیررضا قهرمانی
38
روشهای اجزا محدود
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
حسین شاهوردی
39
روشهای عددی در توربو ماشینها
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
مسعود برومند
40
سیستم انرژی الکتریکی ماهواره
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
جواد شکرالهی مغانی
41
شبیه‌سازی پروازی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
کامران رئیسی چرمکانی
42
طراحی سازه‌های صنایع هوایی
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
جیران نفردستگردی
43
طراحی سیستمی ماهواره بر
مهندسی هوا فضا
14012
دکتری
سجاد قاسملوی
44
طراحی هواپیما ۱
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمدعلی وزیری زنجانی
45
علم مواد
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
علی نیک بخت
46
کارگاه ابزار دقیق
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمد انصاری
47
کارگاه ابزار دقیق
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمد انصاری
48
کارگاه اویونیک
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سرورالسادات حسینی
49
کارگاه بدنه و سیستمهای هواپیما
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سرورالسادات حسینی
50
کارگاه بدنه و سیستمهای هواپیما
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سرورالسادات حسینی