فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
مریم اعتصامی
2
آز آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
مریم اعتصامی
3
آز آیرودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
مریم اعتصامی
4
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
رضا حسینی ابرده
5
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
رضا حسینی ابرده
6
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
حمید نادران طحان
7
آز دینامیک پرواز
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
ابوالقاسم نقاش
8
آز مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمدرضا مروتی
9
آز مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمدرضا مروتی
10
آز مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمدرضا مروتی
11
آز مکانیک سیالات
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سیدحامی حجتی
12
آز مکانیک سیالات
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سیدحامی حجتی
13
آیروترمو دینامیک موتورهای موشک
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
علی مددی
14
آیرودینامیک مافوق صوت
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
محمود مانی
15
آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
مهران تاج فر
16
آیرودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
محمود مانی
17
ارتعاشات
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
حسین شاهوردی
18
استاتیک
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
جیران نفردستگردی
19
استاتیک
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سحر نوری
20
اصول جلو برنده‌های پیشرفته
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
ابوالقاسم مسگرپورطوسی
21
اصول جلوبرنده‌ها
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
مسعود برومند
22
اصول نظام تضمین محصول واعتماد پذیری ماهواره
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
فرهاد فانی صابری
23
انتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی
سیدمحمدحسین کریمیان
24
انتقال حرارت تشعشع
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
سحر نوری
25
اندازه‌گیری و تخمین پارامترهای پرواز
مهندسی هوا فضا
14012
کارشناسی ارشد
مهدی سبزه پرور
اولین
قبلی
1
...