فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
مریم اعتصامی
2
آز آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
مریم اعتصامی
3
آز آیرودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
مریم اعتصامی
4
آز آیرودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
مریم اعتصامی
5
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
امیر عارفیان
6
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
رضا حسینی ابرده
7
آز ترمودینامیک وانتقال حرارت
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
رضا حسینی ابرده
8
آز دینامیک پرواز
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
ابوالقاسم نقاش
9
آز مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
محمدرضا مروتی
10
آز مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
محمدرضا مروتی
11
آز مقاومت مصالح
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
محمدرضا مروتی
12
آز مکانیک سیالات
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
سیدحامی حجتی
13
آز مکانیک سیالات
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
سیدحامی حجتی
14
آز مکانیک سیالات
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
سیدحامی حجتی
15
آز مکانیک سیالات
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
سیدحامی حجتی
16
آیروترمو دینامیک موتورهای موشک
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی ارشد
علی مددی
17
آیرودینامیک مادون صوت
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی ارشد
وحید طهماسبی
18
آیرودینامیک مافوق صوت
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی ارشد
محمود مانی
19
آیرودینامیک ۱
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
مهران تاج فر
20
آیرودینامیک ۲
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
سیدمحمدحسین کریمیان
21
ارتعاشات
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
ابوالقاسم نقاش
22
ارتعاشات اتفاقی
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی ارشد
علی صالح زاده نوبری
23
استاتیک
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
جیران نفردستگردی
24
استاتیک
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی
سحر نوری
25
اصول جلو برنده‌های پیشرفته
مهندسی هوا فضا
14002
کارشناسی ارشد
ابوالقاسم مسگرپورطوسی
اولین
قبلی
1
...